Formularz Kontaktowy i Informacje - SAS‑BUD

Napisz do nas – zaraz się odezwiemy!

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)informujemy, że:

1. Administrator Pana/Pani danych osobowych jest SAS-BUD Company sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obywatelskiej 1 m.9, NIP: 5223166591, KRS: 0000799980, REGON: 384181627

2. Wobec braku powołania IOD, wszelkich zgłoszeń związanych z ochroną danych osobowych należy dokonywać bezpośrednio na adres administratora danych osobowych.

3. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

4. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych – eradzynska@gmail.com

Adres fizyczny Inspektora Ochrony Danych Osobowych – SAS-BUS Company sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 1 m.9

6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą z Panem/Panią umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, banki, wykonawcy serwisowi etc.).

7. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Uprawnienia o których mowa w punktach 3, 4 i 7 mogą być realizowane wobec każdego z podmiotów wskazanych w punkcie 1.

9. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.

11. Okres czasu przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyrazili Państwo zgodę.

SAS-BUD Company

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Spółka Komandytowa

NIP: 5223166591
REGON: 384181627
Numer KRS: 0000799980
eradzynska@gmail.com

ul. Obywatelska 1 m. 9
02-409 Warszawa
Tel.  +48 509 528 134